• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden har af egen drift undersøgt en sag om Kommune Kujalleqs optagelse af en beboer på alderdomshjem.

Ombudsmanden konkluderer i udtalelsen, at det var yderst kritisabelt, at kommunen optog A på alderdomshjemmet uden A’s samtykke, og at kommunen ikke fulgte den dagældende magtanvendelseslovs bestemmelser om optagelse i boform uden samtykke.

Ombudsmanden konkluderer i udtalelsen, at det var uacceptabelt, at kommunen i strid med god forvaltningsskik gav A urigtige oplysninger og bevidst vildledte A til at tro, at A skulle på et ferieophold på alderdomshjemmet, idet der reelt var tale om, at kommunen havde besluttet, at A skulle bo på alderdomshjemmet permanent.

Ombudsmanden konkluderer endvidere, at det var kritisabelt, at kommunen ikke havde dokumentation for hele sagens forløb og dermed ikke overholdte sin notatpligt i overensstemmelse med offentlighedsloven.

Ombudsmanden vurderer, at der blev begået fejl og forsømmelser af større betydning i sagen, og har derfor givet Lovudvalget i Inatsisartut og kommunalbestyrelsen meddelelse om udtalelsen i henhold til ombudsmandslovens § 23.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: 32 78 10.

Optagelse af en person i et botilbud uden samtykke
Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen kan indstille til Naalakkersuisoq for Familie at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, skal optages i et bestemt botilbud efter den sociale lovgivning. Dette fremgik af § 36, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område (herefter den dagældende magtanvendelseslov).

Bestemmelsen vedrører personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det fremgik af den dagældende magtanvendelseslovs § 36, stk. 1, at en optagelse i et botilbud uden samtykke kræver, at det er absolut påkrævet, at flytte personen for at personen kan få den nødvendige hjælp, at hjælpen ikke kan gennemføres i personens hjem, at personen ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, at personen udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og at det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Kommunalbestyrelsen skal i sin vurdering også tage i betragtning, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp og opsyn med personen. Dette fremgik af den dagældende magtanvendelseslovs § 36, stk. 4.

Indstillingen skal indeholde en redegørelse over nogle nærmere nævnte forhold. Dette fremgår af den dagældende magtanvendelseslovs § 42.

Bestemmelserne er videreført i den nugældende magtanvendelseslov; Inatsisartutlov nr. 8 af 20. juni 2022 om magtanvendelse inden for det sociale område, som trådte i kraft den 1. januar 2023. Der henvises til den nugældende magtanvendelseslovs §§ 36 og 37. Ifølge den nugældende magtanvendelseslov er det kommunalbestyrelsen i hjemkommunen, der skal indstille til Naalakkersuisut for Familie at træffe afgørelse.