• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

På Alderdomshjemmet i Qaanaaq, som drives af Avannaata Kommunia, var ledelsen og medarbejderne i en længere periode ikke opmærksomme på reglerne i magtanvendelsesloven. I en ny rapport betegner Ombudsmanden for Inatsisartut dette som en afgørende svækkelse af beboernes retssikkerhed.

Selv om man bor på et alderdomshjem, har man som udgangspunkt ret til at bestemme selv. Nogle gange kan det imidlertid være nødvendigt for alderdomshjemmets medarbejdere at bruge tvang for at kunne give en beboer den nødvendige pleje og omsorg. F.eks. hvis en dement beboer, der ikke kan gå på toilettet, nægter at få skiftet sin ble. Reglerne om, hvornår den slags tvangsindgreb er tilladt, står i magtanvendelsesloven.

Magtanvendelsesloven indeholder også en række retssikkerhedsmæssige garantier for beboerne. Det drejer sig bl.a. om klageadgang til kommunalbestyrelsen og Det Sociale Ankenævn samt advokatbistand og særlig let adgang til domstolsprøvelse i visse sager. Hertil kommer bl.a. regler om, at institutioner skal registrere oplysninger om episoder med magtanvendelse og indberette oplysningerne til kommunen og Naalakkersuisut.

Ombudsmanden fik på baggrund af en inspektion af Alderdomshjemmet i Qaanaaq i april 2018 overordnet indtryk af, at ledelsen og medarbejderne varetager deres opgaver på en dedikeret og samvittighedsfuld måde og er meget opmærksomme på i videst muligt omfang at undgå magtanvendelse overfor beboerne. Beboerne, som inspektionsholdet talte med, var glade for at bo der.

Under inspektionen kom det imidlertid frem, at ledelsen og medarbejderne først i marts 2018 var blevet bekendt med magtanvendelsesloven. Loven var ellers trådt i kraft den 1. december 2013. Det manglende kendskab til loven havde bl.a. betydet, at der var tilfælde af magtanvendelse, der ikke var blevet indberettet til kommunen og Naalakkersuisut.

I rapporten om inspektionen konkluderer ombudsmanden, at reglerne om magtanvendelse i et vist omfang var blevet brudt overfor alderdomshjemmets beboere. Men bl.a. på grund af de manglende indberetninger kunne ombudsmanden ikke tage nærmere stilling til, i hvilke konkrete situationer dette måtte være sket.

Ombudsmanden har underrettet kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, som har det overordnede ansvar for kommunens ældreinstitutioner, og Lovudvalget i Inatsisartut. Det er sket med henvisning til ombudsmandslovens § 23 om ”fejl eller forsømmelser af større betydning”. Derudover har ombudsmanden underrettet Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, som er ressortmyndighed for magtanvendelsesloven.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10

BAGGRUND

Magtanvendelsesloven

Magtanvendelsesloven (inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område med senere ændringer) giver mulighed for, at medarbejdere på bl.a. alderdomshjem kan bruge fysisk tvang overfor visse beboere. Loven indeholder også en række regler, der er med til at sikre en værdig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig behandling af beboerne. F.eks. kræver loven følgende:

  • Kommunen skal først have foretaget, hvad der er muligt, for at opnå en persons frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltnin
  • Magtanvendelsen skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt
  • Fastholdelse ved bleskift, bad og lignende skal ske på baggrund af en afgørelse truffet af kommunen
  • Kommunens afgørelse kan påklages til Det Sociale Ankenævn
  • Enhver form for magtanvendelse skal indberettes til kommunen og Naalakkersuisut

Magtanvendelsesloven kan læses på www.lovgivning.gl.

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hvert år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.

Hvis ombudsmanden konstaterer fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden underrette Lovudvalget i Inatsisartut og, når det drejer sig om kommunale institutioner, kommunalbestyrelsen. Det følger af § 23 i ombudsmandsloven (inatsisartutlov nr. 7 af 1. juni 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut).