• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden oversendte en borgers klage over en afgørelse fra Økonomi- og Personalestyrelsen til Departementet for Finanser, fordi departementet oplyste ombudsmanden om, at styrelsens afgørelse kan påklages til departementet.

I forbindelse med oversendelsen sendte ombudsmanden samtidig et brev til Formandens Departement, hvor ombudsmanden bad departementet overveje, om der er behov for at tydeliggøre myndighedsstrukturen i centraladministrationen.

Myndighedsstrukturen har bl.a. betydning for borgernes klagemuligheder, idet afgørelser truffet af en underordnet myndighed som udgangspunkt kan påklages til en overordnet myndighed.

Hertil kommer, at ombudsmanden ikke kan behandle klager over afgørelser, der kan påklages til en anden myndighed.

Af en bekendtgørelse fra 2017 fremgår det, at Naalakkersuisut bistås af en administration, der organiseres som en enhedsforvaltning. Men i et ”myndighedsstrukturdiagram”, som Naalakkersuisut efterfølgende har offentliggjort, fremgår det omvendt, at styrelserne er ”selvstændige enheder under departementet eller Naalakkersuisut”.

Ombudsmanden har tidligere foreslået Formandens Departement at tydeliggøre myndighedsstrukturen. I forbindelse med behandlingen af den aktuelle klage har ombudsmanden igen henledt departementets opmærksomhed på sagen.


Ombudsmanden oversender klage over afskedigelse

Sagen udspringer af, at Økonomi- og Personalestyrelsen havde afskediget en medarbejder ved Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Medarbejderen klagede efterfølgende til ombudsmanden over afskedigelsen.

På den baggrund spurgte ombudsmanden Departementet for Finanser, om Økonomi- og Personalestyrelsens afgørelse efter departementets opfattelse kunne påklages til departementet. Ombudsmanden anmodede Departementet for Finanser om at sende deres svar via Formandens Departementet, så Formandens Departementet fik lejlighed til at forholde sig til sagen.

Efter at have drøftet sagen med Formandens Departement, svarede Departementet for Finanser ombudsmanden, at afgørelsen kunne påklages til Departementet for Finanser. Ombudsmanden oversendte derfor klagen til departementet.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10.


Henvisninger

Regler om organiseringen af centraladministrationen

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. november 2017 om forretningsorden for Naalakkersuisut indeholder bl.a. følgende bestemmelse om organiseringen af centraladministrationen:

”§ 3. Naalakkersuisut bistås af en administration, der organiseres som en enhedsforvaltning, hvor hver medarbejder er ansat i Selvstyret som helhed. Ansættelsesmyndigheden under den Naalakkersuisoq, der har ansvaret for den interne forvaltning i Naalakkersuisuts administration, fastsætter nærmere retningslinjer om angivelse af tjenestedsted mv. i medarbejdernes ansættelsesvilkår.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden, jf. stk. 1, har beføjelse til at ansætte, omplacere og afskedige Selvstyrets personale. […]”


Regler om ombudsmandens mulighed for at behandle en klage

Reglerne om, hvilke klager ombudsmanden kan behandle, fremgår af inatsisartutlov nr. 7 af 1. juni 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut indeholder. Heraf fremgår bl.a.:

”§ 13. Klager over forhold, som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, kan ikke indgives, før den øverste administrative myndighed har truffet afgørelse om forholdet.”


Diagram

Du kan se myndighedsstrukturdiagrammet her.