• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Ombudsmanden konkluderer i en ny udtalelse, at Kommune Qeqertalik i forbindelse med afskedigelsen af en medarbejder ikke har levet op til sagsbehandlingslovens regler om partshøring, idet medarbejderen ikke blev partshørt forud for afskedigelsen.

Ombudsmanden har tidligere givet udtryk for, at det følger af god forvaltningsskik, at en mundtligt meddelt afgørelse, der er byrdefuld for adressaten, bør bekræftes skriftligt, og at særligt indgribende afgørelser efter omstændighederne bør meddeles skriftligt.

Ombudsmanden konkluderer i denne sag, at kommunen ikke har truffet en skriftlig afgørelse og givet en begrundelse overfor medarbejderen. Det er ombudsmandens opfattelse, at en afgørelse om afskedigelse er så indgribende, at det er bedst overensstemmende med principperne om god forvaltningsskik, at afgørelsen meddeles borgeren skriftligt.

Ombudsmanden finder det samlet set kritisabelt, at kommunen ikke partshør-te medarbejderen forud for afskedigelsen, og at kommunen ikke traf en skriftlig afgørelse med begrundelse overfor medarbejderen.

Ombudsmanden finder det i sig selv kritisabelt, at kommunen ikke forholdt sig til konsekvensen af manglerne i sagen og genoptog sagen, da kommunen blev opmærksom på manglerne.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger: 32 78 10.


Sagsbehandlingslovens regler om partshøring

Partshøringsreglerne fremgår bl.a. af § 19 i landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning med senere ændringer (herefter sagsbehandlingsloven).

Det fremgår af denne bestemmelse, at en myndighed skal gøre en part bekendt med oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, som myndigheden antager, at parten ikke er bekendt med. Myndigheden skal i den forbindelse give parten mulighed for at komme med en udtalelse inden der træffes en afgørelse.

Formålet med en partshøring er således at give den partshørte mulighed for at forstå sammenhængen mellem vedkommendes handlinger og den påtænkte afgørelse.

I forbindelse med en partshøring om en påtænkt bortvisning, suppleres den generelle partshøringsregel i sagsbehandlingslovens § 19 af en ulovbestemt udvidet partshøringspligt.

Det betyder, at en part også udover sagens faktum skal høres over sagens retlige og bevismæssige grundlag. Parten skal dermed høres om det samlede afgørelsesgrundlag, også selv om parten i forvejen er bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af de pågældende oplysninger, og at de pågældende oplysninger indgår i myndighedens afgørelsesgrundlag.


Pligt til at træffe skriftlige afgørelser med begrundelse

Det fremgår ikke af sagsbehandlingsloven, at en myndighed i forbindelse med en afskedigelse af en medarbejder har pligt til at træffe en skriftlig afgørelse.

Det er dog ombudsmandens opfattelse, at en afgørelse om afskedigelse er så indgribende, at det er bedst overensstemmende med principperne om god forvaltningsskik, at afgørelsen meddeles borgeren skriftligt. Afgørelsen bør tillige indeholde en begrundelse, der lever op til sagsbehandlingslovens §§ 22 og 24.


God forvaltningsskik

God forvaltningsskik er uskrevne regler og principper for, hvordan myndigheder bør behandle borgerne.

God forvaltningsskik betyder bl.a., at en myndighed skal optræde venligt og hensynsfuldt overfor borgerne og på en måde, der styrker borgernes tillid til myndigheden.

Hvis en myndighed begår fejl, kan det følge af god forvaltningsskik, at myndigheden bør orientere borgeren om forløbet og beklage. Dette bidrager til at styrke borgernes tillid til myndigheden.

Hvis en myndighed f.eks. har undladt at partshøre en medarbejder, og myndigheden efterfølgende konstaterer, at der burde have været foretaget parts-høring, vil det være bedst overensstemmende med principperne om god forvaltningsskik, at myndigheden forholde sig til konsekvenserne af den manglende partshøring. Det vil i den forbindelse være muligt for en myndighed at rette op på fejlen ved at genoptage sagen.