• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i marts 2023 en inspektion af Alderdomshjemmet Ajarsivasik. Inspektionen fandt sted som led i ombudsmandens generelle virksomhed og således ikke på baggrund af en konkret klage over plejehjemmet.

Det var ombudsmandens overordnede indtryk, at de beboere og medarbejdere, som inspektionsholdet talte med, alle gav udtryk for, at de var glade for at være på Ajarsivasik. Derudover var det ombudsmandens indtryk, at ledelsen var engageret og passioneret omkring driften af ældreinstitutionen, samt bevidst om de udfordringer, som beboerne og medarbejderne oplever.

I rapporten fra besøget omtaler ombudsmanden dog også forhold, som giver anledning til bemærkninger.

I rapporten vurderer ombudsmanden blandt andet, at ledelsen og personalet på Ajarsivasik ikke indberetter og registrerer magtanvendelse efter reglerne i magtanvendelsesloven. Dette fandt ombudsmanden kritisabelt, og henstillede derfor, at Ajarsivasik sikrer, at episoder med magtanvendelse fremover registreres og indberettes i overensstemmelse med magtanvendelseslovens regler herom.

Derudover vurderer ombudsmanden, at ledelsen og medarbejderne ikke har tilstrækkeligt kendskab til magtanvendelseslovens regler.

Ombudsmanden kritiserede bl.a. at Ajarsivasik benytter magt i hygiejnesituationer, benytter et alarmsystem i demensafdelingen og benytter et pejlesystem til kontinuerligt at overvåge en konkret beboers færden uden at sikre sig, at der foreligger en forhåndsgodkendelse hertil. Ombudsmanden henstillede, at Ajarsivasik bragte disse forhold i overensstemmelse med magtanvendelseslovens regler.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10


BAGGRUND

Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hver år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombuds-manden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.


Magtanvendelse
Magtanvendelsesloven (inatsisartutlov nr. 8 af 20. juni 2022 om magtanvendelse inden for det sociale område) giver mulighed for, at medarbejdere på bl.a. alderdomshjem kan bruge fysisk tvang overfor visse beboere.

Loven indeholder også en række regler, der er med til at sikre en værdig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig behandling af beboerne. F.eks. kræver loven følgende:

•    Magtanvendelse må kun ske undtagelsesvist og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.
•    Magtanvendelsen skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt
•    Fastholdelse ved bleskift, bad og lignende skal ske på baggrund af en afgørelse truffet af kommunen
•    Kommunens afgørelse kan påklages til Det Sociale Ankenævn
•    Enhver form for magtanvendelse skal indberettes til kommunen og Naalakkersuisut

Magtanvendelsesloven kan læses på www.nalunaarutit.gl.