• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut gennemførte i marts 2022 en inspektion af alderdomshjemmet i Ilulissat. Inspektionen fandt sted som led i ombudsmandens generelle virksomhed og således ikke på baggrund af en konkret klage over plejehjemmet.

Det er ombudsmandens overordnede indtryk, at Unganartoq tilbyder hyggelige fællesafdelinger og hjemlige omgivelser, der skaber tryghed blandt beboerne. Det er endvidere ombudsmandens indtryk, at plejecentrets ledelse og medarbejdere varetager deres opgaver på en dedikeret og samvittighedsfuld måde.

I rapporten fra besøget omtaler ombudsmanden dog også forhold, som giver anledning til bemærkninger.

I rapporten kritiserer ombudsmanden, at Unganartoq over en længere periode har anvendt magt overfor beboere, uden at disse magtanvendelser er blevet registreret og indberettet, som de burde.

Ombudsmanden finder, at der herved er sket en svækkelse af beboernes retssikkerhed. Ombudsmanden betegner dette som kritisabelt.

Ombudsmanden har underrettet kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, som har det overordnede ansvar for kommunens ældreinstitutioner, og Lovudvalget i Inatsisartut. Det er sket med henvisning til ombudsmandslovens § 23 om ”fejl eller forsømmelser af større betydning”. Derudover har ombudsmanden underrettet Departementet for Børn, Unge og Familier, som er ressortmyndighed for magtanvendelsesloven.

Ombudsmanden har samtidigt noteret sig, at kommunen i efteråret 2021 udarbejdede en instruks til samtlige relevante institutioner i kommunen om magtanvendelsesloven. Denne instruks ikke er modtaget af Unganartoq. Kommunen vil på den baggrund undersøge om øvrige institutioner, som kommunen formodede at have sendt instruksen til, ligeledes ikke har modtaget instruksen.

Du kan læse inspektionsrapporten her.

For yderligere oplysninger: Telefon 32 78 10


BAGGRUND

Magtanvendelse

Magtanvendelsesloven (inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område med senere ændringer) giver mulighed for, at medarbejdere på bl.a. alderdomshjem kan bruge fysisk tvang overfor visse beboere. Loven indeholder også en række regler, der er med til at sikre en værdig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig behandling af beboerne. F.eks. kræver loven følgende:

• Kommunen skal først have foretaget, hvad der er muligt, for at opnå en persons frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning

• Magtanvendelsen skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt

• Fastholdelse ved bleskift, bad og lignende skal ske på baggrund af en afgørelse truffet af kommunen

• Kommunens afgørelse kan påklages til Det Sociale Ankenævn

• Enhver form for magtanvendelse skal indberettes til kommunen og Naalakkersuisut

Magtanvendelsesloven kan læses på www.lovgivning.gl.


Ombudsmandens inspektioner

Udover at behandle klager fra borgerne over den offentlige forvaltning gennemfører ombudsmanden hver år et antal inspektioner af forskellige institutioner, som tjener til bolig for borgere i kortere eller længere tid.

Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende.

Institutionerne bliver normalt varslet på forhånd. Ombudsmanden kan dog også komme på uanmeldt besøg.

Efter besøgene skriver ombudsmanden en rapport. Her kan man læse om, hvilke problemstillinger ombudsmanden blev opmærksom på under besøgene, og hvad ombudsmanden har anbefalet institutionerne at gøre anderledes.