• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Naalakkersuisut trak i 2016 Landsplanredegørelsen fra Inatsisartuts efterårssamling.

A søgte aktindsigt i Departementet for Finanser og Skatters (departementet) korrespondance i forbindelse hermed, hvilket departementet gav afslag på med følgende begrundelse:

”Efter offentlighedslovens § 10, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for landsstyremøder. Bestemmelsen har til formål at beskytte Naalakkersuisuts politiske beslutningsprocesser.

De anførte dokumenter har tjent som grundlag for et møde mellem Formanden for Naalakkersuisut og medlem af Naalakkersuisut for Finanser, som mundede ud i en beslutning om at trække Landsplanredegørelse 2016 fra dagsordenen for Inatsisartutsamlingen.

Departementet har vurderet ekstraheringspligten efter offentlighedslovens § 11, hvorefter oplysninger, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, skal udleveres uanset at et dokument er omfattet af § 10, nr. 1. Departementet vurderer, at dokumenterne ikke indeholder sådanne faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagsforholdet”.

Ombudsmanden for Inatsisartut er ikke enig i departementets juridiske vurdering, og udtaler samtidig, at departementet ved afgørelsen burde have taget stilling til, om der kunne gives aktindsigt i videre omfang efter meroffentlighedsprincippet.

Ombudsmanden henstiller til, at departementet genoptager sagsbehandlingen og behandler klagen i lyset af de anførte bemærkninger.

Derudover har ombudsmanden bedt departementet om at blive orienteret om, hvilke overvejelser udtalelsen giver anledning til.

Se ombudsmandens udtalelse her.

Opfølgning:

Departementet har den 6. april 2018 imødekommet aktindsigtsanmodningen og udleveret det efterspurgte materiale. Ombudsmanden foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.

For yderligere oplysninger: Tlf. 32 78 10

Baggrund:

Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen lyder således i § 10, nr. 1, og § 4:

Ӥ 10. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

1) Referater af landsstyremøder og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder.”

”§ 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt.”