• Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Om stillingen

En stilling som juridisk sagsbehandler (fuldmægtig eller specialkonsulent) er ledig med tiltrædelse 1. maj 2020 eller efter nærmere aftale.

Ombudsmanden for Inatsisartuts funktion svarer til Folketingets Ombudsmands. Ombudsmandens opgave består således overordnet i at kontrollere, at selvstyremyndighederne og de grønlandske kommuner overholder gældende ret. Opgaven udmøntes i behandling af klagesager, behandling af sager, der tages op af egen drift, kommunebesøg og inspektionsvirksomhed m.v.

Som sagsbehandler hos os vil du primært skulle beskæftige dig med juridiske opgaver. Du kommer til at stå for visitation og oplysning af dine sager, som du følger hele vejen frem til, at ombudsmanden afgiver en udtalelse. Sagsbehandlingen foregår i samarbejde med retschefen og de øvrige jurister, men du kommer til at arbejde selvstændigt og have indflydelse på vægtningen af de juridiske problemer i dine sager. Sagsbehandlerne hos os planlægger i vid udstrækning selv deres arbejde. Ud over de juridiske opgaver vil du i mindre omfang skulle deltage i løsningen af vores øvrige arbejdsopgaver og visse administrative funktioner.

Om ansøgeren

Du
- er cand.jur. med gode teoretiske kundskaber og formulerer dig godt på skrift,
- har særlig interesse for offentlig ret og har lyst til at fordybe dig i forvaltningsretten,
- sætter dig ind i forskelligartede og krævende juridiske problemstillinger, arbejdsgange og metoder,
- arbejder selvstændigt med dine opgaver og udviser omhu og ansvarsbevidsthed, har relevant erfaring, f.eks. fra centralforvaltningen, domstolene, kommunerne eller advokatbranchen. Nyuddannede kan dog også komme i betragtning.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en god og velfungerende juridisk arbejdsplads, hvor der lægges stor vægt på, at medarbejderne udvikler sig fagligt og personligt. Der er tid til fordybelse i de enkelte sager. Arbejdspladsen er lille, og vi har et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden i løsningen af de samlede opgaver.

For især nyuddannede tilbyder vi en god, gedigen og klassisk juridisk oplæring, som man vil kunne have stor glæde af i en videre karriere.

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig. Vi har normalt ikke merarbejde, og vi har flekstid og fleksible forhold.

Vi stiller personalebolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Du har ret til bohaveflytning efter overenskomstens regler herom.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkårene fastsættes efter overenskomst mellem formandskabet for Inatsisartut (Landstinget) og DJØF. Basisløn og rådighedstillæg svarer til niveauet for fuldmægtige i den grønlandske centraladministration. Herudover ydes et anciennitetsbestemt, pensionsgivende bestillingstillæg, der pr. måned udgør mindst 3.456 kr. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der er mulighed for at blive tildelt et månedligt funktionstillæg ved eventuel varetagelse af en administrativ funktion.

Mulighed for orlov fra anden ansættelse

Er du statsansat eller ansat i en dansk kommune? Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle eller samlever. Vær også opmærksom på, at Indenrigsministeriet har henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.

Hvis du i forvejen er ansat i Grønlands Selvstyre eller kommunerne, bevarer du din optjente anciennitet til fratrædelsesfrirejse og bohaveflytning ved ansættelse hos os.

Ansøgning

Ansøgning med CV, bachelor- og kandidateksamensbevis, herunder karakterudskrifter, og andre relevante bilag sendes pr. e-mail til retschef Kim Blokbo på kb@ombudsmand.gl.

Din ansøgning skal være os i hænde senest fredag den 6. marts 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af uge 12 (Grønland) og uge 13 (Danmark).

Yderligere oplysninger om stillingen og mere generelt om at bo og arbejde i Grønland kan indhentes hos retschef Kim Blokbo eller fuldmægtig Henrik Bach på telefon +299 32 78 10 i tidsrummet 10-14, onsdag er lukket for henvendelser (husk, hvis du ringer fra Danmark, at Danmark tidsmæssigt er fire timer foran Grønland).

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.ombudsmand.gl.

Om os

Ombudsmanden for Inatsisartut er jurist og valgt af Inatsisartut til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndighederne at ændre deres afgørelser.

Ombudsmanden behandler hovedsageligt klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Derudover tager ombudsmanden også selv sager op, for eksempel efter omtale i pressen, ligesom ombudsmanden foretager besøg i de grønlandske kommuner og inspektioner på institutioner.

Embedet er en lille arbejdsplads, hvor der er normeret 11 fuldtidsstillinger. Ledelsen består af ombudsmanden, retschefen og cheftolken. Herudover er der p.t. ansat 1 chefkonsulent, 5 fuldmægtige, 1 tolk og 1 sekretær.