• Vil du have teksten pÃ¥ vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program pÃ¥ www.adgangforalle.dk - (Ã…bner nyt vindue)

Vi søger to juridiske sagsbehandlere (fuldmægtige eller specialkonsulenter) med tiltrædelse pr. 1. august 2023 eller efter nærmere aftale.

Ombudsmanden er valgt til at kontrollere, om selvstyremyndighederne og de grønland­ske kommuner overholder gældende ret.

Vi behandler hovedsageligt klager fra borgere. Derudover tager vi også selv sager op, for eksempel emner særskilt udtaget af en klage eller efter omtale i pressen, ligesom vi foretager kommu­nebesøg og in­spektio­ner af institutioner. Det kan føre til kritik eller myndighederne kan få en henstilling om at genoverveje deres afgørelser eller praksis, set i henhold til ombudsmandens bemærkninger i sagen.

Sagsbehandlingen foregår i samarbejde med retschefen og de andre juri­diske sagsbehandlere. Den enkelte sagsbehandler har rig mulighed for at planlægge sit arbejde og følge de tildelte sager til de kan afsluttes.

Herudover deltager sagsbehandlerne i mindre omfang i løsningen af andre ar­bejdsopga­ver og administrative funktioner.

Kvalifikationer til jobbet

  • Er cand.jur. med gode teoretiske kundskaber og formulerer dig godt på skrift
  • Har særlig interesse for offentlig ret og lyst til at fordybe i forvaltningsretten
  • Evner at sætte dig ind i komplekse og forskelligartede juridiske problemstillinger
  • Er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt med dine opgaver
  • Har relevant erfaring, f.eks. fra centraladministrationen, domstolene, kommunerne eller advokatbranchen. Nyuddannede vil også blive taget i betragtning

Hvem er vi
Vi er en lille arbejdsplads, som p.t. består af ombudsmanden, retschefen og cheftol­ken. Derudover er vi 6 juridiske sagsbehandlere, en tolk og en sekretær.

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden i løsningen af de samlede opgaver.
For især nyuddannede tilbyder vi en god, gedigen og klassisk juridisk op­læring, som du vil kunne have stor glæde af i din videre karriere.

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig. Vi har normalt ikke merarbejde. Vi har flekstid og fleksible forhold.

Vi stiller personalebolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Vi betaler for din tiltrædelsesrejse og bohaveflytning. Efter tre års ansættelse ydes der fratrædelsesfrirejse og bohaveflytning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkårene fastsættes efter overenskomst mellem for­mandskabet for Inatsisartut og DJØF. Grundløn og ­tillæg svarer til niveauet for fuldmægtige i den grønlandske centraladmini­stration. Herudover ydes et anciennitets­bestemt, pensionsgivende bestil­lingstillæg, der pr. måned udgør mindst 3.509,36 kroner. Endvidere er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der er mulig­hed for at blive tildelt et månedligt funktionstillæg ved eventuel vareta­gelse af en administrativ funktion.

Mulighed for orlov fra anden ansættelse
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grøn­lands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også din eventuelle ægtefælle eller samlever.

Vær også opmærksom på, at Indenrigsministeriet i Danmark har henstillet til kommu­ner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selv­styre.

Hvis du i forvejen er ansat i Grønlands Selvstyre eller kommunerne, beva­rer du din optjente anciennitet ved ansættelse hos os. 

Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299583117, +4560833117 eller dorthe@flieshr.dk

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil.

Ansøgningsfrist mandag den 19. juni 2023, vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 25.

Ansøgning vedlægges CV, bachelor- og kandidateksamensbevis, herunder ka­rakterud­skrifter, og andre relevante bilag. 

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Specialkonsulent Henrik Bach på +299 343062.

Vi glæder os til at høre fra dig.